Privacybeleid

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor LOVA Consultants en voor de manier waarop wij onze bedrijfsvoering uitvoeren in overeenstemming met de wetgeving inzake privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. LOVA Consultants doet er alles aan om de privacy van de persoonlijk identificeerbare informatie die wij van u verzamelen terwijl u deze Website gebruikt te beschermen.

Waarom dit privacy beleid?

LOVA Consultants verzamelt persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van diensten, of bij bekendmaking van interesse in onze diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante wetgeving, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Dit Privacybeleid vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van dit Privacybeleid kan te allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De Website www.lovaconsultants.be (hierna genoemd “Website”), alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

LOVA Consultants
Willem van Saeftingenstraat 4
8800 Roeselare
België

BE 0384.899.289

0497 41 58 40
www.lovaconsultants.be
info@lovaconsultants.be

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor LOVA Consultants als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

Verzamelen van gegevens

Persoonlijke informatie

LOVA Consultants verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie op bepaalde delen van de website: wanneer gebruikers zich registreren, informatie opvragen, solliciteren of deelnemen aan gebruikerspostgebieden zoals enquêtes. De persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld, kan bestaan uit door u verstrekte informatie, zoals namen, postadressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers en voor recruteringsdoeleinden alle andere persoonlijk identificeerbare informatie in uw curriculum. Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze om te reageren op uw vraag of om u toegang te verlenen tot specifieke accountinformatie.

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via www.lovaconsultants.be verschaft.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

Niet-persoonlijke informatie: automatisch verzameld

Bij het bezoek aan deze website, kan LOVA Consultants automatisch informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is: type internetbrowser, gebruikte besturingssysteem van de computer, de domeinnaam van de website waar de bezoeker vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijdsbesteding en bekeken pagina's. LOVA Consultants verzamelt en analyseert deze informatie om het gebruik van de website te meten en de inhoud te optimaliseren.

Online privacybescherming voor kinderen

Persoonlijke gegevens mogen niet door de kinderen worden ingediend op de website van LOVA Consultants zonder de toestemming van hun ouder of voogd. LOVA Consultants moedigt alle ouders of voogden aan om hun kinderen te instrueren in het veilige en verantwoorde gebruik van hun persoonlijke informatie tijdens het gebruik van internet. LOVA Consultants zal bewust geen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken die door kinderen is verzameld voor welk doel dan ook, inclusief openbaarmaking aan derden.

Doel en rechtmatigheid

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor een correcte toegang en gebruik van de website en diensten
 • Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners
 • Voor handelingen die onder “algemeen ledenbeheer” vallen
 • Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik

LOVA Consultants zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bv een dienstverlening), een gerechtvaardigd belang (bv direct marketing, offerteaanvraag) of volgens de wettelijke bepalingen.

Het spreekt voor zich dat LOVA Consultants alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: LOVA Consultants voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om hetzelfde doel te bewerkstelligen.

Omdat LOVA Consultants u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.  

Indien LOVA Consultants om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop.

Feitelijke verwerkers

LOVA Consultants kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van LOVA Consultants en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. LOVA Consultants kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

 • Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat
 • LOVA Consultants heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking
 • De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door LOVA Consultants

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

Andere verantwoordelijke verwerkers

De website van LOVA Consultants maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

 • Google Analytics
 • Facebook Inc.
 • Twitter Inc.

LOVA Consultants is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering

LOVA Consultants kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering.

Welke rechten heeft de Gebruiker?

LOVA Consultants stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
 • De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres info@lovaconsultants.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is LOVA Consultants verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien LOVA Consultants niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

Inzagerecht

De Gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

Recht van verzet en verbetering

De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.